இந்துமதம் வேறு; ஹிந்துமதம் வேறு

(The Indhuism is not Hinduism). அதாவது, இந்துமதம் வேறு; ஹிந்துமதம் வேறு என்ற கருத்தை முதலில் தமிழர்களுக்கும், பிறகு இமயம் முதல் குமரி வரை உள்ள இந்தியர்களுக்கும் மிகத் தெளிவாக விளக்கிட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்துமதம் மிகப்பெரிய மறுமலர்ச்சி அடைய முடியும்.

விரிவாகப் படித்திட...

இந்துமதம் தமிழருடைய மதம்

இந்துமதம் என்பது நமது தமிழ்மொழி மதம்தான்; இந்து என்ற சொல் தமிழ்ச் சொல்தான்; இந்துமதத்தின் குருபீடமாக, குருதேவராக, ஆச்சாறியாராக, தலைவராக, மடாதிபதியாக, பீடாதிபதியாக ஒரு தமிழன் தான் இருக்க முடியும்;.. .. இந்துமதத்தின் மெய்யான செயலாக்கங்களில் தமிழ்மொழி இந்துமதத்தில் இருந்து அகற்றப்பட்டதால்தான்; இந்துமதக் கோயில்கள் அருள்நலம் குன்றின. இந்துமதக் கடவுள்களுக்கும், மக்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு குறைந்தன.

விரிவாகப் படித்திட...

இந்துமதம் - ஹிந்து மதம்.

மெய்யான இந்துமதமும் பொய்யான ஹிந்துமதமும்.

மெய்யான இந்துமதத்திற்கும் பொய்யான ஹிந்துமதத்திற்கும் உள்ள வேறுபாட்டு அட்டவணை.

விரிவாகப் படித்திட...

அழைப்புரை

About Gurudevar
குருதேவர், சித்தர் அரசயோகிக் கருவூறார் 12வது பதினெண் சித்தர் பீடத்தின் பீடாதிபதியாகவும், பதினெண்சித்தர் மடத்தின் மடாதிபதியாகவும், குருமகாசன்னிதானமாகவும் 108ற்கும் மேற்பட்ட அருட்பட்டங்களை தமது பயிற்சியினாலும் முயற்சியினாலும் பெற்றிட்ட குருதேவர் அவர்களின் எழுத்துக்களை அச்சிட எந்தப் பதிப்பகத்தாரும் சென்ற நூற்றாண்டில் முன் வரவில்லை. எனவே, குருதேவர் அவர்கள் தமது எழுத்துக்களை கையெழுத்து நகல்கள் எடுத்துப் பலரிடமும் படிக்கக் கொடுக்கும் முறையினை வளர்த்துச் செயல்படுத்திட்டார். அந்த நகல் எடுத்துப் பரப்பும் பணி இந்த நூற்றாண்டிலும் தொடர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் 2010ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை மாத வெளியீடுகளாக சில கட்டுரைகளை ஒவ்வொரு மாதமும் தொகுத்து புத்தக வடிவில் அச்சிட்டு வழங்கும் பணி நிகழ்கின்றது.

இந்தப் பணியினால் தமிழகத்திற்குள் வழங்கப்பட்ட கட்டுரைகள் இங்கே வெளியிடப் படுகின்றன. இவற்றைத் தமிழர்கள் அனைவரும் படித்திட வேண்டும் என்பதே இதன் நோக்கம்.