• முகப்பு>
 • 2023
 • 2023

  மெய்யான இந்துமத ஆண்டாகிய 43,73,124இல் (கி.பி.2023) வெளியாகிய மாத வெளியீடுகள் இங்கு உள்ளன.


  2023 வெளியீடுகள்

  மெய்யான இந்துமத ஆண்டான 43,73,124ஆம் ஆண்டில் வெளியாகின்ற மாத வெளியீடுகள்.
  1. “நாட்டை யார் ஆளுகிறார்கள் என்பதை விட எந்தத் தத்துவம் ஆளுகின்றது என்பதே முக்கியம்!” - 43,73,124ஆம் ஆண்டின் முதல் மாதமான தை மாத வெளியீடு.

  2. “அருள் வழங்கி மக்களின் பாதிப்புக்களைப் போக்குதலே மக்கள் தொண்டு!” - 43,73,124ஆம் ஆண்டின் மாசி மாத வெளியீடு.

  3. “அருளாட்சிக்காக குருமாரியம்மன் அருள்வாக்குப் பணி” - 43,73,124ஆம் ஆண்டின் பங்குனி மாத வெளியீடு

  4. “இந்துமதமான தமிழருடைய சித்தர் நெறியைப் பரப்பிட உதவுங்கள்!” - 43,73,124ஆம் ஆண்டின் சித்திரை மாத வெளியீடு.

  5. “பதினெண்சித்தர் மடம் பயிற்சி முகம் (முகாம்)” - 43,73,124ஆம் ஆண்டின் வைகாசி மாத வெளியீடு.

  6. “இந்துமதம் ஒரு சமூக விஞ்ஞானமே!” - 43,73,124ஆம் ஆண்டின் ஆனி மாத வெளியீடு.

  7. “பதினெட்டம்மன் அருட்போர் அருட்படை வியூகம்” - 43,73,124ஆம் ஆண்டின் ஆடி மாத வெளியீடு.

  8. “தமிழ்மொழியில்தான் தென்குமரி முதல் வட இமயம் வரை பூசை செய்ய வேண்டும்.” - 43,73.124ஆம் ஆண்டின் ஆவணி மாத வெளியீடு.

  9. “இந்துவேதத்தின் மூலம்தான் சமுதாய ஒற்றுமையையும், சமத்துவத்தையும் உருவாக்க முடியும்!” - 43,73,124ஆம் ஆண்டின் புரட்டாசி மாத வெளியீடு.

  10. “மாபெரும் அரசியல் இயக்கமாக இ.ம.இ.தான் வளரமுடியும்!” - 43,73,124ஆம் ஆண்டின் ஐப்பசி மாத வெளியீடு.

  11. “இந்தியாவின் அரசியல்துறைக்கு இந்து மறுமலர்ச்சி இயக்கம்தான் வழிகாட்டியாக இருந்திடும்!” - 43,73,124ஆம் ஆண்டின் கார்த்திகை மாத வெளியீடு.

  12. “இந்துமதத்தை மீட்சி பெறச் செய்ய வேண்டும்!” - 43,73,124ஆம் ஆண்டின் மார்கழி மாத வெளியீடு.


  2023-12
  43,73,124ஆம் ஆண்டின் மார்கழி மாத வெளியீடு - தலைப்பு: - இந்துமதத்தை மீட்சி பெறச் செய்ய வேண்டும்!

  மேலும் படிக்க...


  2023-11
  43,73,124ஆம் ஆண்டின் தை மாத வெளியீடு - தலைப்பு: - இந்தியாவின் அரசியல்துறைக்கு இந்து மறுமலர்ச்சி இயக்கம்தான் வழிகாட்டியாக இருந்திடும்!

  மேலும் படிக்க...


  2023-10
  43,73,124ஆம் ஆண்டின் ஐப்பசி மாத வெளியீடு - தலைப்பு: - மாபெரும் அரசியல் இயக்கமாக இ.ம.இ.தான் வளர முடியும்!

  மேலும் படிக்க...


  2023-09
  43,73,124ஆம் ஆண்டின் புரட்டாசி மாத வெளியீடு - தலைப்பு: - ªóЧžò¾¢ý ãÄõ¾¡ý ºÓ¾¡Â ´üÚ¨Á¨ÂÔõ, ºÁòÐÅò¨¾Ôõ ¯ÕÅ¡ì¸ ÓÊÔõ!

  மேலும் படிக்க...


  2023-08
  43,73,124ஆம் ஆண்டின் ஆவணி மாத வெளியீடு - தலைப்பு: - தமிழ்மொழியில்தான் தென்குமரி முதல் வட இமயம் வரை பூசை செய்ய வேண்டும்.

  மேலும் படிக்க...


  2023-07
  43,73,124ஆம் ஆண்டின் ஆடி மாத வெளியீடு - தலைப்பு: - பதினெட்டம்மன் அருட்போர் அருட்படை வியூகம்

  மேலும் படிக்க...


  2023-06
  43,73,124ஆம் ஆண்டின் ஆனி மாத வெளியீடு - தலைப்பு: - *இந்துமதம் ஒரு சமூக விஞ்ஞானமே!

  மேலும் படிக்க...


  2023-05
  43,73,124ஆம் ஆண்டின் வைகாசி மாத வெளியீடு - தலைப்பு: - **பதினெண்சித்தர் மடம் பயிற்சி முகம் (முகாம்)

  மேலும் படிக்க...


  2023-04
  43,73,124ஆம் ஆண்டின் சித்திரை மாத வெளியீடு - தலைப்பு: - இந்துமதமான தமிழருடைய சித்தர் நெறியைப் பரப்பிட உதவுங்கள்!

  மேலும் படிக்க...


  2023-03
  43,73,124ஆம் ஆண்டின் பங்குனி மாத வெளியீடு - தலைப்பு: - அருளாட்சிக்காக குருமாரியம்மன் அருள்வாக்குப் பணி

  மேலும் படிக்க...


  2023-02
  43,73,124ஆம் ஆண்டின் மாசி மாத வெளியீடு - தலைப்பு: - அருள் வழங்கி மக்களின் பாதிப்புக்களைப் போக்குதலே மக்கள் தொண்டு!

  மேலும் படிக்க...


  2023-01
  43,73,124ஆம் ஆண்டின் தை மாத வெளியீடு - தலைப்பு: - நாட்டை யார் ஆளுகிறார்கள் என்பதை விட எந்தத் தத்துவம் ஆளுகின்றது என்பதே முக்கியம்!

  மேலும் படிக்க...