• முகப்பு>
 • 2017>
 • 2017-07>
 • இந்து வேத தேவ விளக்கச் சிந்தனைகளில் சில
 • இந்து வேத தேவ விளக்கச் சிந்தனைகளில் சில

  ªóÐ §Å¾ §¾Å Å¢Çì¸î º¢ó¾©É¸Ç¢ø º¢Ä

  1. ªóÐ §Å¾õ ¾Á¢Æ¢ø¾¡ý ªÕ츢ýÈÐ.

  2. ªóÐ §Å¾ ¿¡¼¡É ªó¾¢Â¡¾¡ý ¾Á¢ú¿¡Î.

  3. ‘ªó¾¢Â¡’ ±ýÚ Å¼ªÁÂõ Ó¾ø ¦¾ýÌÁâ Ũà ¯ûÇ ¦ÀÕ¿¢Äô ÀÃôÀ¢üÌ ¦ÀÂ÷ ¨Åò¾Å÷¸û ¾Á¢Æ÷¸û¾¡ý.

  4. ªó¾¢Â¡, ªóÐ Á¾õ, ªóÐ §Å¾õ, ªóÐ, ªóÐì¸û, ªóÐ §Å¾¢Â÷, ªóÐì ¸Ä¡îº¡Ãõ (ªóÐ + ¸©Ä + ¬ýÁ£¸ + º¡Ãõ).. ӾĢ ¦º¡ü¸û «©ÉòÐõ ¦ºó¾Á¢úî ¦º¡ü¸§Ç.

  5. żªÁÂò¾¢ý ÓÊ Ó¾ø ¦¾ý§¸¡Êì ¸¼ü¸¨Ã Á½ø ÀÃôÒ Å¨Ã ¯ûÇ «©ÉòРŨ¸ôÀð¼ ¸¼×û¸ÙìÌõ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ÁðÎõ¾¡ý ¦¾Ã¢Ôõ.

  ..