• முகப்பு>
 • 2012>
 • 2012-04
 • 2012-04

  12ÅÐ »¡ÿâ¡÷ »¡ÄÌÕ º¢ò¾÷ «Ãº§Â¡¸¢ì ¸Õçþ÷ «Å÷¸Ç¢ý ±ØòÐì¸û

  º¢ò¾¢¨Ã Á¡¾ ¦ÅǢ£Î

  À¾¢¦Éñº¢ò¾÷¸û ÅÌò¾Ç¢ò¾ ¦ÁöÂ¡É ªóÐÁ¾ ¬ñÎ 43,73,113

  ¯ûÙ¨Èò ¾©ÄôÒ

  ¨ºÅ ºÁ§Á º¢ò¾÷¦¿È¢! «Ð§Å ªóÐÁ¾õ. ¬º¢Ã¢Â÷: 12ÅÐ »¡ÿâ¡÷, ÌÕ§¾Å÷, »¡ÄÌÕ º¢ò¾÷ «Ãº§Â¡¸¢ì ¸Õçþ÷ «Å÷¸û.

  ¯Ä¸ ´üÚ¨Á, ¯Ä¸î ºÁ¡¾¡Éõ, ¯Ä¸î º§¸¡¾Ãò ¾òÐÅõ, ¯Ä¸ô ¦À¡Ð×¼¨Á, ¯Ä¸ ¬ýÁ§¿Â ´Õ¨ÁôÀ¡Î, ¯Ä¸ Á¡Û¼¿Äô À¡Ð¸¡ôÒ, ¯Ä¸ô ÀñÀ¡ðÎ ÅÇ÷, ¯Ä¸ì ¸©Ä ªÄ츢Âî ¦ºÆ¢îº¢, ¯Ä¸ Á¾ ÁÚÁÄ÷, ¯Ä¸ Á¡Û¼ «ýÒ ÅÇ÷, .. ±ÉôÀÎõ º¢ò¾÷¦¿È¢ ¾¨Æì¸ ¯¨ÆôÀ§¾ ±õ Å¡ú×. «©ÉŨÃÔõ ±õ§Á¡Î ´òШÆì¸ §Åñθ¢§þõ. »¡ÄÌÕ º¢ò¾÷ «Ãº§Â¡¸¢ ¸Õçþ÷ 12ÅÐ À¾¢¦Éñº¢ò¾÷ À£¼¡¾¢À¾¢


  சைவசமயமே சித்தர் நெறி - 3
  தமிழ் இலக்கியங்களின் அடிப்படையில் தமிழர் சமயம் பற்றிய ஆய்வுக் கட்டுரை இது. இதில் தமிழர் எப்படிப்பட்ட மத வாழ்வு வாழ்ந்தனர் என்பதைத் தெளிவாக உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல தமிழ் இலக்கியங்களிலிருந்தே அறிய வழிகாட்டுகிறார் குருதேவர். தமிழ் ஆய்வாளர்களும், அறிஞர்களும் இன்றைய சமுதாயக் கண்ணோட்டத்திலிருந்து விலகி நின்று தமிழ் இலக்கியங்களை ஆழப் படித்தால் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் அழகாக விளக்கப்படுகின்றது.

  மேலும் படிக்க...


  தொல்காப்பியம் தரும் உயிரினத் தோற்றம்
  1972இல் குருதேவர் தனது நண்பர் ஒருவருக்கு எழுதிய நெடிய அஞ்சலின் கிடைத்த பகுதி. மதம் தேவையா? மதங்களில் வழிபடு முறைகள் எப்படி வந்தன? .. என்பன போன்ற வினாக்களுக்கு எளிய விடைகள் தரும் அஞ்சல் கட்டுரை இது.

  மேலும் படிக்க...