• முகப்பு>
 • 2012>
 • 2012-10
 • 2012-10

  º¢ò¾÷ ¦¿È¢ º£Å¦¿È¢ -> º¢Å¦¿È¢ -> ¨ºÅ¦¿È¢ -> ¦ÁöÂ¡É ªóÐÁ¾õ

  12ÅÐ »¡ÿâ¡÷ »¡ÄÌÕ º¢ò¾÷ «Ãº§Â¡¸¢ì ¸Õçþ÷ «Å÷¸û «ÕǢ¨Å

  ³ôÀº¢ Á¡¾ ¦ÅǢ£Π(November 2012)

  11ÅÐ »¡ÿâ¡÷, ¾ï¨ºô ¦Àâ §¸¡Â¢©Äì ¸ðÊ º¢ò¾÷ ¸¡Å¢Ã¢Â¡üÈí¸¨Ãì ¸Õçþ÷. ªÅ§Ã ¾Á¢Æ¢É ¦Á¡Æ¢ Á¾ Ţξ©Ä ªÂì¸ò ¾©ÄÅá¸î ¦ºÂøÀðÎ ¾Á¢Æ¢É «Õð§ÀÃú¡¸ô À¢ü¸¡Äî §º¡Æô §ÀÃèº (¸¢.À¢.785 - ¸¢.À¢.1279) ¯Õš츢ÿ÷.

  ªÅÕìÌ «ÎòÐô À£¼¡¾¢À¾¢Â¡¸ô Àð¼§ÁüÈ 12ÅÐ »¡ÿâ¡÷ »¡ÄÌÕ º¢ò¾÷ «Ãº§Â¡¸¢ì ¸Õçþ÷ «Å÷¸Ç¢ý ±ØòÐì ÌÅ¢Âø¸Ç¢Ä¢ÕóÐ º¢ÄÅü¨È ªó¾î ÍüÈȢ쨸¢ø ÅÆí̸¢ý§þõ.

  ¯ûÙ¨Èò ¾©ÄôÒì¸û
  1. ¾Á¢ÆÕìÌ ÁðÎõ ¾¡ú§Âý?!?!?
  2. ¾Á¢Æ¢É ¦Á¡Æ¢ Á¾ Ţξ©Ä ªÂì¸í¸û
  3. ¾Á¢ØìÌ ±ýÉ ¦ºö §ÅñÎõ? ±ôÀÊî ¦ºö §ÅñÎõ? ±ô¦À¡ØÐ ¦ºö §ÅñÎõ?
  4. ¾Á¢Æ¢É Ţξ©Ä§Â ¯Ä¸ ¬ýÁ£¸ Ţξ©Ä

  தமிழருக்கு மட்டும் தாழ்ச்சியேன்?
  தமிழருக்கு மட்டும் தாழ்ச்சியேன்?!?!?! - இம்மண்ணுலகிலுள்ள எல்லா இனத்தவர்களும் வரலாற்றுப் போக்கிலே உயர்ச்சியையும், தாழ்ச்சியையும்; வெற்றியையும், தோல்வியையும்; உரிமை- வாழ்வையும், அடிமை- வாழ்வையும்; .. மாறி மாறித்தான் பெற்றுள்ளார்கள். ஆனால், இந்தத் தமிழர்கள் மட்டுமே ஒட்டு-மொத்தமாகப் பெற்றிட்ட மிகப்பெரிய சமய சமுதாய வீழ்ச்சியிலிருந்து மீட்சியே பெறவில்லை; உயர்ச்சியே அடையவில்லை.

  மேலும் படிக்க...


  தமிழின மொழி மத விடுதலை இயக்கங்கள்
  “தமிழின மொழி மத விடுதலை இயக்கங்கள்”

  மேலும் படிக்க...


  தமிழுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
  தமிழுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? எப்படிச் செய்ய வேண்டும்? எப்பொழுது செய்ய வேண்டும்?

  மேலும் படிக்க...


  தமிழின விடுதலையே உலக ஆன்மீக விடுதலை
  தமிழின விடுதலையே உலக ஆன்மீக விடுதலை

  மேலும் படிக்க...


  மெய்யான இந்துமதத்தைப் புரிக
  மெய்யான இந்துமதத்தைப் புரிந்து பயனடையுங்கள்

  மேலும் படிக்க...


  சித்தர் நெறிச் சித்தாந்தம்
  சித்தர் நெறிச் சித்தாந்த விளக்கமென்பது:-

  மேலும் படிக்க...