• முகப்பு>
 • 2012>
 • 2012-03
 • 2012-03

  12ÅÐ »¡ÿâ¡÷ »¡ÄÌÕ º¢ò¾÷ «Ãº§Â¡¸¢ì ¸Õçþ÷ «Å÷¸Ç¢ý ±ØòÐì¸û

  ÀíÌÉ¢ Á¡¾ ¦ÅǢ£ΠÀ¾¢¦Éñº¢ò¾÷¸û ÅÌò¾Ç¢ò¾ ¦ÁöÂ¡É ªóÐÁ¾ ¬ñÎ 43,73,113.

  ¯ûÙ¨Èò ¾©ÄôÒ

  ¨ºÅ ºÁ§Á º¢ò¾÷ ¦¿È¢! «Ð§Å ªóÐÁ¾õ.

  ¬º¢Ã¢Â÷: 12ÅÐ »¡ÿâ¡÷, ÌÕ§¾Å÷, »¡ÄÌÕ º¢ò¾÷ «Ãº§Â¡¸¢ì ¸Õçþ÷ «Å÷¸û.

  1974ªø ÌÕ§¾Å÷ ±Ø¾¢Â ¦¿Ê ¸ðΨà «ïºÄ¢ý ´Õ À̾¢.

  ¾Á¢ú ªÄ츢Âí¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¾Á¢Æ÷ ºÁÂõ ÀüȢ ¬ö×ì ¸ðΨà ªÐ. ª¾¢ø ¾Á¢Æ÷ ±ôÀÊôÀð¼ Á¾ Å¡ú× Å¡úó¾É÷ ±ýÀ¨¾ò ¦¾Ç¢Å¡¸ ¯ûÇí¨¸ ¦¿øÄ¢ì¸É¢ §À¡Ä ¾Á¢ú ªÄ츢Âí¸Ç¢Ä¢Õó§¾ «È¢Â ÅÆ¢¸¡ðθ¢þ÷ ÌÕ§¾Å÷. ¾Á¢ú ¬öÅ¡Ç÷¸Ùõ, «È¢»÷¸Ùõ ªý¨È ºÓ¾¡Âì ¸ñ§—ð¼ò¾¢Ä¢ÕóРŢĸ¢ ¿¢ýÚ ¾Á¢ú ªÄ츢Âí¸©Ç ¬Æô ÀÊò¾¡ø ÒâóÐ ¦¸¡ûÙõ Åñ½õ «Æ¸¡¸ Å¢Çì¸ôÀθ¢ýÈÐ.

  “ªò ¾¢Õ¿¡Î Á¨Èò¾¾¡ø, Á¨Èó¾¨Å¸Ùõ, ÁÚò¾¾¡ø ÁÈì¸ôÀð¼¨Å¸Ùõ ªÈ󦾡ƢÂÅ¢ø©Ä ±ýÀ¾üÌî º¡ý§È ¿¡ý.”
  “Å¢ñÏõ ÁñÏõ À¢ýÉ¢ô À¢©½óÐûÇ ª©½ô¨À Å¢ÇìÌŧ¾ ±ý ÓÂüº¢.”

  ªó¾ì ¸ðΨâý ¦¾¡¼÷ «Îò¾ ª¾Æ¢ø ¸¡½Ä¡õ.

  «ÕÇ¡Ç÷츢¨¼Â¢§Ä¡ «øÄÐ Àò¾÷¸Ù츢¨¼Â¢§Ä¡, ÅÆ¢À¡ðÎ ¿¢©ÄÂò¾¢ý ¦ÀÂá§Ä¡, ÅÆ¢¸¡ðÎõ ÌÕÁ¡÷¸Ç¢ý ¦ÀÂá§Ä¡, ²üÚÅ¡Øõ Á¾ò¾¢ý ¦ÀÂá§Ä¡ §À¡ðÊ ¦À¡þ¨Á¸§Ç¡, §ÅüÚ¨Á ¯½÷׸§Ç¡ ÅÇçŠܼ¡Ð! ܼ¡Ð! ܼ¡Ð! ܼ§Å ܼ¡Ð! «¾¡ÅÐ, «©ÉòÐ Á¾í¸Ùõ, «ÕÇ¡Ç÷¸Ùõ, ÅÆ¢À¡ðÎ ¿¢©ÄÂí¸Ùõ «Õðºò¾¢Â¡ø «¸ªÕû¸©ÇÔõ, ÒȪÕû¸©ÇÔõ, §¿¡ö ¿¢©Ä¸©ÇÔõ, §Àö¿¢©Ä¸©ÇÔõ, §¾ö¿¢©Ä¸©ÇÔõ «¸üÈ¢Îõ «ÕðÀ½¢ Ţâšì¸ò ¾¢ð¼õ¾¡ý «ÿ¾¢¸¡Äò¾¢§Ä§Â º¢ò¾÷¦¿È¢ ±ý¸¢ýÈ ªóÐÁ¾Á¡¸ô À¢Èô¦ÀÎò¾Ð.

  சைவசமயமே சித்தர் நெறி - 1
  தமிழ் இலக்கியங்களின் அடிப்படையில் தமிழர் சமயம் பற்றிய ஆய்வுக் கட்டுரை இது. இதில் தமிழர் எப்படிப்பட்ட மத வாழ்வு வாழ்ந்தனர் என்பதைத் தெளிவாக உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல தமிழ் இலக்கியங்களிலிருந்தே அறிய வழிகாட்டுகிறார் குருதேவர். தமிழ் ஆய்வாளர்களும், அறிஞர்களும் இன்றைய சமுதாயக் கண்ணோட்டத்திலிருந்து விலகி நின்று தமிழ் இலக்கியங்களை ஆழப் படித்தால் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் அழகாக விளக்கப்படுகின்றது.

  மேலும் படிக்க...


  சைவசமயமே சித்தர் நெறி - 2
  தமிழ் இலக்கியங்களின் அடிப்படையில் தமிழர் சமயம் பற்றிய ஆய்வுக் கட்டுரை இது. இதில் தமிழர் எப்படிப்பட்ட மத வாழ்வு வாழ்ந்தனர் என்பதைத் தெளிவாக உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல தமிழ் இலக்கியங்களிலிருந்தே அறிய வழிகாட்டுகிறார் குருதேவர். தமிழ் ஆய்வாளர்களும், அறிஞர்களும் இன்றைய சமுதாயக் கண்ணோட்டத்திலிருந்து விலகி நின்று தமிழ் இலக்கியங்களை ஆழப் படித்தால் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் அழகாக விளக்கப்படுகின்றது.

  மேலும் படிக்க...