• முகப்பு>
 • 2012>
 • 2012-05
 • 2012-05

  12ÅÐ »¡ÿâ¡÷ »¡ÄÌÕ º¢ò¾÷ «Ãº§Â¡¸¢ì ¸Õçþ÷ «Å÷¸Ç¢ý ±ØòÐì¸û

  ¨Å¸¡º¢ Á¡¾ ¦ÅǢ£Π(May-June 2012)

  À¾¢¦Éñº¢ò¾÷¸û ÅÌò¾Ç¢ò¾ ¦ÁöÂ¡É ªóÐÁ¾ ¬ñÎ 43,73,113

  ¯ûÙ¨Èò ¾©ÄôÒ

  À¾¢¦Éñº¢ò¾÷ À£¼¡¾¢À¾¢Â¢ý À¾¢¦ÉðÎ «Õǡ𺢠¬©½¸û

  (À¡÷ ¬ñ¼ ¾Á¢Æ÷¸û Àá⸩Çô §À¡Äô À¢Èâý À¡Ð¨¸ ¾¡í¸¢ Å¡Øõ À⾡À ¿¢©Ä¸©Çô §À¡ì¸¢Îõ ¬üÈø ªó¾ô À¾¢¦Éñº¢ò¾÷ À£¼¡¾¢À¾¢Â¢ý À¾¢¦ÉðÎ «Õǡ𺢠¬©½¸ÙìÌ ¯ñÎ.)

  ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢Â¢ý ¦ÀÂá§Ä¡! ¾Á¢ú¿¡ðÊý ¦ÀÂá§Ä¡! ¾Á¢Æ¢Éò¾¢ý ¦ÀÂá§Ä¡! ¾Á¢úô ÀñÀ¡ðÊý ¦ÀÂá§Ä¡! .. ¦ºÂøÀ¼ô ÒÈôÀθ¢ýÈÅ÷¸û «©ÉÅÕõ ªó¾ô À¾¢¦Éñ º¢ò¾÷ À£¼¡¾¢À¾¢Â¢ý À¾¢¦ÉðÎ «Õǡ𺢠¬©½¸û ±Ûõ ¦ºÂø¾¢ð¼ò¨¾ Өȡ¸×õ, ÓبÁ¡¸×õ ¦¾Ã¢óÐ, «È¢óÐ, ¬Ã¡öóÐ, ÒâóÐ, ¦¾Ç¢óÐ, ¯½÷óÐ, ¿õÀ¢, Å¢ÕôÀò§¾¡Î ¦ºÂÄ¡ì¸ ÓüÀ¼ §ÅñÎõ. «ô¦À¡Øо¡ý, ¯ñ¨Á¢§Ä§Â ¾Á¢Æ¢Éò¾¢ü¸¡¸ À¡ÎÀ¼ ÓýÅÕÀÅ÷¸û °º¢Ó©ÉÂÇÅ¡ÅÐ ¿¢©ÄÂ¡É ÀÂÛûÇ º¡¾©É¨Âî º¡¾¢ì¸ ÓÊÔõ! º¡¾¢ì¸ ÓÊÔõ! º¡¾¢ì¸ ÓÊÔõ! «ôÀÊ Â¢øÄ¡Å¢ð¼¡ø ¾Á¢Æ¢É ¿ÄòÐ측¸ô À¡ÎÀÎÀÅ÷¸û «©ÉÅÕ§Á §¾¡üÈÅ÷¸Ç¡¸, ¦À¡öÂ÷¸Ç¡¸, ²Á¡üÚì ¸¡Ã÷¸Ç¡¸, ¸ÕòÐì ÌÕ¼÷¸Ç¡¸, ¾ýÉĦÅÈ¢ À¢Êò¾ §¸¡¨Æ¸Ç¡¸, ¾Á¢Æ¢Éò ЧḢ¸Ç¡¸ò¾¡ý Å¡úóÐ ¦ºøÄ §¿Ã¢Îõ! Å¡úóÐ ¦ºøÄ §¿Ã¢Îõ! Å¡úóÐ ¦ºøÄ §¿Ã¢Îõ!


  அருளாட்சி ஆணைகள் - முன்னுரை
  பார் ஆண்ட தமிழர்கள் பராரிகளைப் போலப் பிறரின் பாதுகை தாங்கி வாழும் பரிதாப நிலைகளைப் போக்கிடும் ஆற்றல் இந்தப் பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதியின் பதினெட்டு அருளாட்சி ஆணைகளுக்கு உண்டு.

  மேலும் படிக்க...


  அருளாட்சி ஆணைகள் - வரலாற்றுப் பின்னணி
  பிற்காலச் சோழப் பேரரசை (கி.பி.785 - 1279) ஓர் அருட்பேரரசாகச் செயல்பட உருவாக்கிய பதினோராவது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதி குருமகா சன்னிதானம் ஞாலகுரு சித்தர் காவிரியாற்றங்கரைக் கருவூறார் அவர்கள்; தஞ்சைப் பெரிய கோயிலைக் கட்டி நிறைவு செய்யும் நிலையில் வெளியிட்ட பதினெட்டு அருளாட்சி ஆணைகள். இவர் உருவாக்கிய தஞ்சைப் பல்கலைக் கழகத்தின் அனைத்துத் துறை ஆசிரியர்களும் மாணாக்கர்களும் விரும்பி ஏற்றுப் போற்றிப் பேணிப் பரப்பிட்ட சிறப்பினைப் பெற்றவை இந்த ஆணைகள்.

  மேலும் படிக்க...


  அருளாட்சி ஆணைகள் - 1 முதல் 12 வரை.
  கோயில்தான் கலைப் பயிற்சிப் பள்ளியாக அரங்கேற்ற மண்டபமாக, சிற்ப ஓவியக் கூடமாக, மருத்துவமனையாக, போர்க்கலைப் பாடிவீடாக, இலக்கிய இலக்கணக் கல்விச் சாலையாக, அரசியல் வித்தகம் கற்பிக்கும் கலாசாலையாக இயங்க வேண்டும். மக்கள் மேற்படி நிலைகளைக் கோயிலில்தான் கற்றும் உற்றும் தேர்ச்சி பெற வேண்டும். ஏனெனில், தெய்வீகம் கலக்காத கலை உய்வைத் தராது. அருள் சேராத முயற்சி இருளைத்தான் சேர்க்கும்.

  மேலும் படிக்க...