• முகப்பு>
 • 2020>
 • 2020-07>
 • ஞானாச்சாரியாரின் போதனைகள்
 • ஞானாச்சாரியாரின் போதனைகள்

  »¡ÿâ¡âý §À¡¾©É¸û

  1. ¾¡ö¦Á¡Æ¢§Â ¦ÀöÔõ Á¨Æ!
  2. ¾¡ö¿¡§¼ ¯ö ¨ÅìÌõ ¦¾öÅõ!
  3. ¦Àñ½¢øÄ¡ Å¡ú× ¸ñ½¢øÄ¡ Å¡ú×!
  4. Áí¨¸§Â ¯Ä¸¢ý Áí¸Äõ!
  5. Á¡¦¾ýÀÅû Á¡¾ó§¾¡Úõ ÁÄÕõ ÁÄ÷!
  6. ¡Ðõ °§Ã ¡ÅÕõ §¸Ç¢÷!
  7. ¿¡ý ¦ÀüÈ ªýÀõ ¦ÀÚ¸ ªù¨Å¸õ!
  8. Óý§ÿ÷¸©Ç ¬Æ ¿¢©ÉòÐ ÅÆ¢À¼§Ä ÅÆ¢À¡Î!
  9. ãò§¾¡÷¸©Ç Á¾¢òÐô §ÀϾ§Ä Á¾ Å¡ú×!
  10. ¦Áöô¦À¡Õû ¸¡ñÀÐ «È¢×!
  11. ±ø§Ä¡Ã¢¼òÐõ ªÉ¢Â ¸É¢¦Á¡Æ¢ §ÀÍŧ¾ §Å¾õ!
  12. §¸Î ¦ºöÀÅ÷ìÌõ ¿ý¨Á ¦ºöŧ¾ ¾Åõ!
  13. ÌÕÅÆ¢ Å¡ú§Å «©ÉòÐõ ¾Õõ!
  14. ¸ðÊ §¸¡Â¢ø¸û ¦ÅðÊ «Õû °üÚ츧Ç!
  15. ¾Á¢Ø½÷§Å «ÕÙ½÷×!
  16. ¾Á¢ÆÈ¢§Å «ÕÙĸ «È¢Ó¸õ!
  17. ÌÕÅÆ¢§Â º¢ò¾¢Â©ÉòÐõ ¾Õõ!
  18. ¾Á¢Æ¢ý ¦ÀÕ¨Á§Â ¾Á¢Æ÷ ¦ÀÕ¨Á!
  19. ¾Á¢§Æ ªóÐ Á¾õ!
  20. ¾Á¢úô Àü§È ¾Á¢Æ¢É ´üÚ¨Á!
  21. ¾Á¢Æ¢É ´üÚ¨Á§Â ªóÐ Á¾õ ¸¡ìÌõ! .. .. .. .. .. ..

  ⁄⁄ “»¡ÿâ¡÷ ÅÃÄ¡Ú” ±ýÛõ áÄ¢ø ¯ûÇ º¢Ä Å¡º¸í¸û. ⁄⁄