• முகப்பு>
  • 2018>
  • 2018-06>
  • இந்தியா என்றோர் நாடு
  • இந்தியா என்றோர் நாடு

    “.. ¿ñÀ! ªóÐÁ¾õ¾¡ý ªó¾¢Âô ÀñÀ¡ðÊý ÜÚÀ¡Î¸©Çô À¡Ð¸¡òÐ ÅÕ¸¢ýÈ ´ýÚ. {It is the Induism (= The Siddharism) which alone is safe-guarding the cultural heritages of India or Indian Civilisation}. ‘ªó¾¢Â¡’ ±ý§þ÷ ¿¡Î ¯ÕÅ¡ì¸ôÀð¼ §À¡Ð, ²Èò¾¡Æ µÃ¢Õ º¢üÈÃ͸©Çò ¾Å¢Ã, ±øÄ¡ Á¡¿¢Äí¸Ùõ, ±øÄ¡ ªÉ Áì¸Ùõ.. «¨¾ «ôÀʧ ²üÚì ¦¸¡ñ¼É. «¾üÌì ¸¡Ã½õ ªÁÂõ Ó¾ø ÌÁâ Ũà ‘ªóÐÁ¾ò¾¡ø’ ´üÚ¨Áô ÀÎò¾ôÀðÎ ´Õí¸¢©½ì¸ô ÀðÊÕó¾Ð¾¡ý. ªô§ÀÕñ¨Á¢©É «Ãº¢ÂøÅ¡¾¢¸û ¯½ÃÅ¢ø©Ä. ¿¡ò¾¢¸Å¡¾¢¸û ¿õÀÅ¢ø©Ä, ÀÌò¾È¢×Å¡¾¢¸û ÒâóÐ ¦¸¡ûÇÅ¢ø©Ä..”

    ÌÕ§¾Å÷ «Å÷¸Ç¢ý «ïºø ¾¢ÃðÊÄ¢ÕóÐ ±Îì¸ô Àð¼ º¢Ä Åâ¸û.