• முகப்பு>
 • 2015>
 • 2015-04>
 • இ.ம.இ. கொள்கைவிளக்கப் பாடல்
 • இ.ம.இ. கொள்கைவிளக்கப் பாடல்

  ª.Á.ª. ¦¸¡û¨¸ Å¢Çì¸ô À¡¼ø

  ºÃ½õ

  À¢ÈÁñ½¢É÷ Á¾§Á §Å¾ Á¾Á¡Ìõ! ª¨¾ô
  À¢Ã¢òÐì ÜÈø ±ôÀÊô §À¾Á¡Ìõ!
  ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬

  (Á£ñÎõ ºÃ½õ)

  ÀøÄÅ¢

  À¾¢¦Éñº¢ò¾÷ ¦¿È¢§Â ªóÐÁ¾Á¡Ìõ!
  ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬
  «¯µõ «¯µõ «¯µõ
  «¸Ã ¯¸Ã Á¸Ã ±Æ¢îº¢§Â ªóÐÁ¾Á¡Ìõ! - ªÐ§Å
  ¬Å¢ ¬ýÁ¡ ¬Õ¢÷ ¦ÀÚõ Å¢Çì¸Á¡Ìõ!
  «¸Ã ¯¸Ã Á¸Ã ±Æ¢îº¢§Â ªóÐÁ¾Á¡Ìõ!
  ªóÐÁ¾Á¡Ìõ! ªóÐÁ¾Á¡Ìõ! ªóÐÁ¾Á¡Ìõ! - ªó¾
  ªóÐÁ¾§Á ªõÁñ½¢ý ãò¾ ¾Á¢Æ¢É Á¾Á¡Ìõ
  ªõÁñ½¢ý ãò¾ ¾Á¢Æ¢É Á¾§Á ªóÐÁ¾Á¡Ìõ!
  «¯µõ «¯µõ «¯µõ «¯µõ «¯µõ
  «¸Ã ¯¸Ã Á¸Ã ±Æ¢îº¢§Â ªóÐÁ¾Á¡Ìõ! - ªÐ§Å
  ¬Å¢ ¬ýÁ¡ ¬Õ¢÷ ¦ÀÚõ Å¢Çì¸Á¡Ìõ!
  ªóÐÁ¾§Á º£Å¦¿È¢¦ÂÛõ º¢Å¦¿È¢Â¡Ìõ! -  «Ð§Å
  ¾¢Ã¡Å¢¼Ã¢ý ¨ºÅ¦¿È¢Â¡Ìõ! ¾¢Ã¡Å¢¼Ã¢ý
  ¨ºÅ¦¿È¢Â¡Ìõ! ¾¢Ã¡Å¢¼Ã¢ý ¨ºÅ¦¿È¢Â¡Ìõ!
  ªóÐÁ¾§Á ¾¢Ã¡Å¢¼Ã¢ý º¢Å¦¿È¢Â¡É ¨ºÅ ºÁÂÁ¡Ìõ!
  «¸Ã ¯¸Ã Á¸Ã ±Æ¢îº¢§Â ªóÐÁ¾Á¡Ìõ!
  «¯µõ «¯µõ «¯µõ «¯µõ «¯µõ
  ªó¾ ÁñÏĸ¢ý Ó¾ø Á¾§Á ªóÐÁ¾Á¡Ìõ! - «Ð§Å
  Á¾ò ¾òÐÅí¸Ç¢ý ãÄÁ¡Ìõ! ӾġÌõ! ¾¡Â¡Ìõ!
  ±ó¾ Á¾Óõ ¦º¡ó¾Á¡¸¢Îõ ªó¾ ªóÐÁ¾òÐ째!
  À¾¢¦Éñº¢ò¾÷ ¦¿È¢§Â ªóÐÁ¾Á¡Ìõ! -  ªÐ§Å
  ¦ºó¾Á¢Æâý ¦º¡ó¾ Á¾Á¡Ìõ! ¦º¡ó¾ Á¾Á¡Ìõ! ¦º¡ó¾ Á¾Á¡Ìõ!
  À¢È󧾡¨Ã ¦ÂøÄ¡õ ´ýþ¸ ±ñÏõ Á¾§Á ªóÐÁ¾õ!
  À¢È󧾡ÕìÌû§Ç §À¾í¸©Ç ÅÇ÷ìÌõ Á¾§Á §Å¾Á¾õ -  ª¨¾ô
  À¢Ã¢òÐì ÜÈø ±ôÀÊô §À¾Á¡Ìõ? §À¾Á¡Ìõ? §À¾Á¡Ìõ?
  À¢ÈÁñ½¢É÷ Á¾§Á §Å¾Á¾Á¡Ìõ -  ª¨¾ô
  À¢Ã¢òÐì ÜÈø ±ôÀÊô §À¾Á¡Ìõ? ±ôÀÊô §À¾Á¡Ìõ? ±ôÀÊô §À¾Á¡Ìõ?

  ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬
  ««« ««« ««« ««« «««
  ¯¯¯  ¯¯¯  ¯¯¯  ¯¯¯ ¯¯¯
  ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ
  «¯Á «¯Á «¯Á «¯Á «¯Á
  «¸Ã ¯¸Ã Á¸Ã  «¸Ã ¯¸Ã Á¸Ã  «¸Ã ¯¸Ã Á¸Ã
  «¸Ã ¯¸Ã Á¸Ã  «¸Ã ¯¸Ã Á¸Ã

  µµµ µõ µµµ µõ µµµ µõ µµµ µõ µµµ µõ

  ªó¾ ÁñÏĸ¢ý Ó¾ø Á¾§Á ãÄÁ¾§Á
  ãò¾ Á¾§Á ªóÐÁ¾Á¡Ìõ!

  ÌÈ¢ôÒ:-

  ªôÀ¡¼ø Ó¾ø Å¢ºÂ¡ÄÂý ±ÉôÀÎõ ¦ÅüÈ¢ò ¾¢ÕÁ¸ý ¸¡Äò¾¢ø À¡¼ô Àð¼ À¡ðÎ. À¾¢§ÿáÅÐ À¾¢¦Éñº¢ò¾÷ À£¼¡¾¢À¾¢Â¡ø ±Ø¾ô ÀðÊÕì¸Ä¡õ ±ýÚ ¸Õ¾ô Àθ¢ÈÐ.

  ⁄⁄¯ñ¨Á ¿¸ø⁄⁄

  ⁄⁄ãÄõ:  ÌÕ§¾Å÷ «È¢ì¨¸ ±ñ 50ªø 5¬õ Àì¸õ⁄⁄